Hội nghị trực tuyến về mạng lưới nghiên cứu chính sách của các Trung tâm SEAMEO (SEAMEO CPRN) và Hội thảo Chevron-SEAMEO lần đầu tiên về nghiên cứu việc tăng cường giáo dục các môn khoa học (STEM) ở khu vực Đông Nam Á

Hội nghị trực tuyến về mạng lưới nghiên cứu chính sách của các Trung tâm SEAMEO (SEAMEO CPRN) và Hội thảo Chevron-SEAMEO lần đầu tiên về nghiên cứu việc tăng cường giáo dục các môn khoa học (STEM) ở khu vực Đông Nam Á

Ban Thư ký SEAMEO tổ chức hội nghị trực tuyến về mạng lưới nghiên cứu chính sách của các Trung tâm SEAMEO (SEAMEO CPRN) vào ngày 10/03/2021 và hội thảo Chevron-SEAMEO lần đầu tiên về nghiên cứu tăng cường giáo dục các môn khoa học (STEM) ở khu vực Đông Nam Á vào ngày 11-12/03/2021. Hai sự kiện trên đóng vai trò là tiền đề cho các Trung tâm/mạng lưới SEAMEO và các đối tác cập nhật các xu hướng nghiên cứu chính sách, chia sẻ các hoạt động đang diễn ra giữa các trung tâm đồng thời tổng kết các hoạt động đã được thống nhất trong hội nghị chuyên đề SEAMEO CPRN vào năm 2019. Tham dự sự kiện là các đại biểu thuộc Ban Thư ký tổ chức SEAMEO, các Trung tâm SEAMEO và các đối tác là các trường đại học và các tổ chức giáo dục, tập đoàn Chevron, các tổ chức quốc tế như UNICEF, UNESCO, KEDI, KICE và Ban Thư ký ASEAN…

Báo cáo tại hội nghị, TS. Hồ Thanh Mỹ Phương, Giám đốc Trung tâm SEAMEO RETRAC đã trình bày bài báo chia sẻ thông tin cập nhật về các kết quả nghiên cứu có liên quan, những thách thức, bài học kinh nghiệm và các khuyến nghị về chính sách rút ra từ các dự án hợp tác giữa các Trung tâm do Trung tâm SEAMEO RETRAC chủ trì thực hiện.

Hội nghị SEAMEO CPRN là một phần trong chuỗi các hoạt động thuộc dự án SEAMEO College thành lập vào năm 2013. Mạng lưới nghiên cứu chính sách của các Trung tâm SEAMEO (SEAMEO CPRN) được thành lập với mục đích nâng cao mức độ quan tâm và tăng cường khả năng đáp ứng của các Trung tâm SEAMEO và Ban Thư ký đối với nhu cầu của các nhà lãnh đạo giáo dục về nghiên cứu chính sách nhằm giải quyết vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở Đông Nam Á.

Comments are closed.