Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 22 của Trung tâm SEAMEO RETRAC

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 22 của Trung tâm SEAMEO RETRAC

Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 22 tại Phú Quốc vào ngày 26-27/09/2019. Tham dự phiên họp năm nay bao gồm đại diện Ban Thư ký tổ chức SEAMEO, 05 thành viên hội đồng quản trị và 04 đại diện đến từ Bộ Giáo dục của 08 quốc gia thành viên SEAMEO.  Mục đích của phiên họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm trong năm vừa qua đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp từ các thành viên trong Hội đồng cho kế hoạch hoạt động của năm tiếp theo. Cũng trong dịp này, diễn đàn giáo dục về Lãnh đạo Sự đổi mới trong Giáo dục: Mô hình Tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á”được tổ chức song song với phiên họp nhằm tạo cơ hội cho các đại biểu trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thảo luận quan điểm. 07 bài phát biểu từ các quốc gia đã được các thành viên Hội đồng quản trị và đại diện chia sẻ tại Diễn đàn.

Comments are closed.