Khóa Tập huấn về “Đảm bảo Chất lượng trong Trường Đại học Việt Nam”

Khóa Tập huấn về “Đảm bảo Chất lượng trong Trường Đại học Việt Nam”

Dưới sự tài trợ của Tổ chức Quốc tế về Đảm bảo Chất lượng Đại học (INQAAHE), Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về “Đảm bảo Chất lượng trong các Trường Đại học Việt Nam” vào ngày 29/10-2/11/2018.
Tham dự khóa tập huấn có sự hiện diện của 31 lãnh đạo, cán bộ quản lý đang phụ trách công tác đảm bảo chất lượng đại học tại 17 trường đại học và cao đẳng trong cả nước. Khóa tập huấn được xây dựng nhằm hỗ trợ cho các trường đại học Việt Nam nâng cao năng lực về đảm bảo chất lượng đại học, đặc biệt là trong công tác xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong trường của mình. Chương trình tập huấn gồm 3 giai đoạn: tập huấn trên lớp; ứng dụng kết quả tập huấn vào thực tiễn và trao đổi, thảo luận trực tuyến; nghiên cứu khảo sát về tác động của kết quả tập huấn đối với công tác đảm bảo chất lượng của học viên tại nơi công tác.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *