Khóa tập huấn nghiên cứu khoa học “Các khía cạnh ứng dụng của công tác nghiên cứu khoa học: Từ xác định vấn đề đến công bố kết quả nghiên cứu”, module 2 – Thiết kế nghiên cứu

Khóa tập huấn nghiên cứu khoa học "Các khía cạnh ứng dụng của công tác nghiên cứu khoa học: Từ xác định vấn đề đến công bố kết quả nghiên cứu", module 2 - Thiết kế nghiên cứu

Từ ngày 08-09/5/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về nghiên cứu khoa học “Các khía cạnh ứng dụng của công tác nghiên cứu khoa học: Từ xác định vấn đề đến công bố kết quả nghiên cứu”, mô-đun 2 – Thiết kế nghiên cứu cho 20 giảng viên, cán bộ nghiên cứu của các trường đại học và cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Mục tiêu của khóa học nhằm trang bị cho đội ngũ giảng viên và cán bộ phụ trách công tác nghiên cứu tại các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam và khu vực kiến thức tổng quan về công tác nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục, cũng như giúp cho học viên tìm hiểu thêm về những vấn đề thực tiễn trong công tác này. Mô-đun 2 cung cấp cho học viên những kiến thức liên quan đến việc phân tích dữ liệu định lượng, phân tích dữ liệu định tính, mô tả thông số và thống kê suy luận trong công tác nghiên cứu khoa học. Mô-đun 3 của khóa tập huấn mang tên Phân tích và trình bày dữ liệu sẽ được tổ chức từ ngày 19-20/6/2014.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *