CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Chương trình tập huấn quản lý giáo dục, TẬP HUẤN NGẮN HẠN
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN QUẢN LÝ GIÁO DỤC SEAMEO RETRAC hướng mọi nỗ lực vào việc thực hiện các chương trình đổi mới mang tính quốc tế trong nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, trao đổi chuyên gia và xây dựng quan hệ hợp tác quốc tế. Để đạt được sứ mệnh trên, thông qua hợp tác với các cơ quan, tổ chức quốc tế, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức và xúc tiến các chương trình tập huấn quản lý giáo dục tại nước ngoài cho cán bộ quản lý giáo dục. Khóa tập huấn xoay quanh các nội dung sau: Cập nhật kiến thức, kỹ năng và thông tin phục vụ công tác lãnh đạo và quản lý nhà trường. Tham quan thực tế các mô hình, cơ…
Read More