Đại Hội Chi Bộ Trung Tâm Đào Tạo Khu Vực của SEAMEO Tại Việt Nam