HỢP TÁC QUỐC TẾ

ĐỐI TÁC

Trong suốt hai thập niên vừa qua, SEAMEO RETRAC đã không ngừng xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với các Trung tâm SEAMEO, các tổ chức trong nước và quốc tế, các cơ quan ngoại giao nhằm chia sẻ cam kết của chúng tôi trong giáo dục nhằm mục đích cải thiện chất lượng cuộc sống trong khu vực.

Năm 2017, SEAMEO RETRAC đã mở rộng mối quan hệ hợp tác với tổng số 62 tổ chức giáo dục trong và ngoài khu vực Đông Nam Á. Hợp tác cộng tác giúp mở rộng năng lực, xây dựng mạng lưới và chuyên môn.

Các quan hệ đối tác tích cực thúc đẩy sự hợp tác liên văn hoá, đối thoại, góp phần giúp chúng tôi đạt được các mục tiêu chung trong giáo dục. Hợp tác bao gồm thực hiện các dự án, đồng tổ chức các sự kiện giáo dục, tham gia các sự kiện chuyên môn, chia sẻ kiến thức, thực tập, nghiên cứu giáo dục đa quốc gia và các nỗ lực khác để mang lại cơ hội giáo dục có chất lượng cho khu vực.

Chúng tôi hoan nghênh các nỗ lực chia sẻ cùng thực hiện sứ mạng phục vụ cộng đồng thông qua hợp tác giáo dục.

Cùng nhau, chúng ta góp phần hoàn thiện đội ngũ giáo dục, sẵn sàng cho những thử thách của thế kỷ 21. Vui lòng liên hệ Phòng Hợp tác Quốc tế tại email idd@vnseameo.org