PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

DỰ ÁN

Là một trung tâm khu vực của tổ chức SEAMEO, Trung tâm SEAMEO RETRAC không ngừng phát triển và thực hiện các dự án giáo dục khu vực Đông Nam Á và quốc tế

Trung tâm SEAMEO RETRAC là một trong những đơn vị nòng cốt trong việc triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025” (Đề án Ngoại ngữ Quốc gia)

Trung tâm SEAMEO RETRAC phục vụ việc đổi mới giáo dục Việt Nam thông qua việc phát triển các dự án giáo dục trong nước.

Bài báo khoa học đã xuất bản