Hội thảo tập huấn cán bộ quản lý và giảng viên tiếng Anh các cơ sở giáo dục và đào tạo về kinh nghiệm và giải pháp của các nước trong khu vực trong việc dạy và học tiếng Anh chuẩn bị hội nhậ

Hội thảo tập huấn cán bộ quản lý và giảng viên tiếng Anh các cơ sở giáo dục và đào tạo về kinh nghiệm và giải pháp của các nước trong khu vực trong việc dạy và học tiếng Anh chuẩn bị hội nhậ

Tham dự hội thảo có 100 đại biểu đến từ các Sở Giáo dục và Đào tạo, Viện, Trung tâm và các trường đại học/ cao đẳng trong cả nước. Báo cáo viên tại hội thảo là các chuyên gia tiếng Anh trong khu vực Châu Á và Việt Nam.

Hội thảo tập huấn được tổ chức đã tạo ra cơ hội cho cán bộ quản lý chuyên môn và giảng viên các trường cao đẳng, đại học và chuyên viên tiếng Anh các sở giáo dục và đào tạo có được thông tin đầy đủ hơn về những tiến bộ và kinh nghiệm của việc dạy học tiếng Anh ở các nước trong khu vực; và từ đó có thể tìm ra những giải pháp thiết thực, đồng thời xây dựng các chương trình hành động cụ thể đẩy mạnh việc chuẩn bị về ngôn ngữ cho nguồn nhân lực của Việt Nam tiến đến việc hội nhập khu vực thành công.

Comments are closed.