Khóa Tập huấn về “Giao tiếp Hiệu quả và Thái độ Phục vụ Chuyên nghiệp trong Trường Đại học”

Khóa Tập huấn về “Giao tiếp Hiệu quả và Thái độ Phục vụ Chuyên nghiệp trong Trường Đại học”

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm SEAMEO RETRAC và Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm đã tổ chức khóa tập huấn về “Giao tiếp Hiệu quả và Thái độ Phục vụ Chuyên nghiệp trong Trường Đại học” vào ngày 22/2/2019 cho 35 cán bộ và giảng viên của Trường. Khóa học tập mục tiêu cung cấp kiến thức và kỹ năng thiết yếu cho học viên trong việc nâng cao hiệu quả của giao tiếp đối với giảng viên và sinh viên, cũng như nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác phục vụ đối với đối tác trong và ngoài Trường.

 

Comments are closed.