Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với SEAMEO INNOTECH, Philipin tổ chức buổi giới thiệu dự án xây dựng bộ giáo trình dành cho các giáo viên tại các nước Đông Nam Á vào ngày 23 tháng 11 năm 2012.

Bộ giáo trình cung cấp một số tài liệu tham khảo bổ sung cho giáo viên và người học. Buổi giới thiệu dành cho giáo viên bậc phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh và cán bộ phụ trách công tác chuyên môn tại Trung tâm.

Comments are closed.