TS. Hồ Thanh Mỹ Phương, Phó Giám đốc Trung tâm SEAMEO RETRAC, đã tham dự  hội thảo “Hệ thống tự Đánh giá Đại học khu vực ASEAN/ĐÔNG NAM Á” lần thứ 3 tại Penang, Malaysia, vào ngày 26-27 tháng 2, 2011.

Mục đích của hội thảo là nhằm củng cố khuôn mẫu được sử dụng cho việc tự đánh giá ngành học chủ chốt tại các trường đại học ở Campuchia, CHDCND Lào, Philipin, Việt Nam, Thái Lan và Malaysia.

Comments are closed.