Phiên họp giáo viên Ban Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài

Ban Ngôn ngữ và Văn hóa Nước ngoài đã tổ chức phiên họp giáo viên vào ngày 03 tháng 02 năm 2010 nhằm cập nhật thông tin cho giáo viên về các chương trình đào tạo, giáo trình, quy định và chính sách của Trung tâm.

53 giáo viên bản ngữ và Việt Nam cùng nhân viên SEAMEO đã tham dự phiên họp. Giáo viên nghe báo cáo về các hoạt động trong năm 2009 và kế hoạch cho năm 2010.  Trong phần thảo luận, các giáo viên trao đổi về phương pháp giảng dạy, về ứng dụng ICT trong giảng dạy, và một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý chương trình và các quy định, chính sách đối với giáo viên và học viên.

Comments are closed.