Vào ngày 7 tháng 6 năm 2022, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã có buổi tiếp đoàn đại biểu từ Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) nhằm thảo luận về phương hướng hợp tác giữa hai tổ chức. 

Trong buổi làm việc, hai bên đã cập nhật thông tin về các dự án và hoạt động chuyên môn, đồng thời đề xuất các kế hoạch hợp tác trong tương lai. Hai tổ chức đã chia sẻ những nỗ lực trong việc tổ chức các hoạt động về giáo dục và quản lý giáo dục, phát triển chuyên môn để mang lại lợi ích đội ngũ giáo viên, lãnh đạo giáo dục ở Việt Nam, khu vực Đông Nam Á và hơn thế nữa. Đồng thời, DAAD cũng thông báo những thay đổi trong cơ cấu, chức năng và nhiệm vụ của DAAD tại Việt Nam và mong muốn hợp tác với SEAMEO RETRAC, đối tác chiến lược của DAAD tại Việt Nam.

Comments are closed.