Ngày 20 tháng 5 năm 2011 vừa qua, Ban Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài đã tổ chức cuộc họp thường niên cho các  thành viên hội đồng và đội ngũ giảng viên nòng cốt của Ban.
Cuộc họp nhằm đánh giá tình hình giảng dạy hiện tại của Ban và thảo luận về kế hoạch chiến lược phát triển Ban. Tại buổi họp, các giảng viên cũng đã có những góp ý xây dựng  thẳng thắn về các vấn đề liên quan đến chương trình giáo trình, việc sử dụng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất phục vụ dạy học nhằm nâng cao chất lượng các chương trình đạo tạo và các dịch vụ của Trung tâm.

Comments are closed.