Khóa tập huấn nghiên cứu khoa học “Các khía cạnh ứng dụng của công tác nghiên cứu khoa học: Từ xác định vấn đề đến công bố kết quả nghiên cứu”, Module 3 – Phân tích và trình bày dữ liệu

Khóa tập huấn nghiên cứu khoa học "Các khía cạnh ứng dụng của công tác nghiên cứu khoa học: Từ xác định vấn đề đến công bố kết quả nghiên cứu", Module 3 - Phân tích và trình bày dữ liệu

Từ ngày 19-20/6/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về nghiên cứu khoa học “Các khía cạnh ứng dụng của công tác nghiên cứu khoa học: Từ xác định vấn đề đến công bố kết quả nghiên cứu”, mô-đun 3 –  Phân tích và trình bày dữ liệu cho 39 giảng viên, cán bộ nghiên cứu của các trường đại học và cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Mục tiêu của khóa học nhằm trang bị cho đội ngũ giảng viên và cán bộ phụ trách công tác nghiên cứu tại các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam và khu vực kiến thức tổng quan về công tác nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục, cũng như giúp cho học viên tìm hiểu thêm về những vấn đề thực tiễn trong công tác này. Mô-đun 3 cung cấp cho học viên những kiến thức liên quan đến việc phân tích dữ liệu định tính, phân tích dữ liệu định lượng, sử dụng công cụ thống kê, mô tả thông số và thống kê suy luận trong công tác nghiên cứu khoa học. Mô-đun 4 của khóa tập huấn mang tên ‘Xây dựng đề cương nghiên cứu và viết báo cáo’ sẽ được tổ chức từ ngày 07-08/8/2014.

Comments are closed.