Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác

 Trung tâm SEAMEO RETRAC và National Geographic Learning-Cengage Learning đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác tại Trung tâm vào ngày 14 tháng 9 năm 2016. Lãnh đạo và ban quản lý của hai tổ chức đã chứng kiến buổi lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác này.

 Biên bản ghi nhớ này sẽ giúp đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong việc nâng cao trình độ tiếng Anh trong lớp học và phương pháp giảng dạy tiếng Anh của giáo viên tại các trường công lập ở Việt Nam, trao đổi học thuật, thông tin, tài liệu, hoạt động nghiên cứu v.v.

 

 

Comments are closed.