Lễ ký kết hợp tác với Trường Cao đẳng Rockies, Canada

Trường cao đẳng Rockies và SEAMEO RETRAC mong muốn hợp tác phát triển các dự án giáo dục phục vụ nhiệm vụ quốc tế của Cao đẳng Rockies đồng thời phù hợp với sứ mệnh của SEAMEO RETRAC trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trong khu vực.
Ngày 17 tháng 10 năm 2017 SEAMEO RETRAC và Trường Cao đẳng Rockies, Canada đã ký kết Biên bản hợp tác, mở đường cho sự hợp tác trong giáo dục quốc tế và phát triển dự án; phát triển chương trình đào tạo chung, các hoạt động nghiên cứu trong các lĩnh vực cùng quan tâm; tham gia các hội nghị, hội thảo giáo dục do SEAMEO RETRAC tổ chức.

Comments are closed.