Phiên họp thường niên của Ban Ngôn ngữ và Văn hóa Nước ngoài

Ban Ngôn ngữ và Văn hóa Nước ngoài đã tổ chức phiên họp giảng viên thường kỳ vào ngày 01 tháng 02 năm 2013 nhằm cập nhật thông tin về các chương trình đào tạo, giáo trình, các vấn đề liên quan đến giảng viên như phát triển chuyên môn, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, đánh giá lại các hoạt động chuyên môn của Ban trong năm 2012 và thảo luận kế hoạch hoạt động và phát triển của Ban trong năm 2013.

Tại phiên họp, giảng viên nghe báo cáo về các chương trình, giáo trình kể cả tài liệu điện tử và các ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) đang sử dụng tại Trung tâm, và những vấn đề liên quan đến giảng viên cũng như thông tin các chương trình đào tạo, hội thảo tạo điều kiện cho giảng viên hoàn thiện và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ. Trong phần thảo luận, các giảng viên trao đổi về phương pháp giảng dạy, về ứng dụng ICT trong giảng dạy, và một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý chương trình và các quy định, chính sách đối với giảng viên và học viên.

Comments are closed.