Tập huấn về Phương pháp Giảng dạy IELTS, ngày 30/11/2017

Ngày 30/11/2017, SEAMEO RETRAC đã tổ chức buổi tập huấn về “Phương pháp Giảng dạy IELTS” cho giáo viên giảng dạy tiếng Anh ở Trung tâm.

Buổi tập huấn do ông Richard Hallow, đồng tác giả của bộ sách rất phổ biến của National Geographic Learning: “IELTS Express”, chủ trì.  Các cách tiếp cận, chiến lược & kỹ thuật dạy kỹ năng đọc trong IELTS đã được trình bày, minh họa và trải nghiệm nhằm giúp  giáo viên cập nhật và cải tiến phương pháp dạy IELTS qua đó có thể trang bị cho học viên cách tiếp cận bài thi hiệu quả hơn để đạt được điểm số mà học viên mong muốn. Gần 40 giáo viên tiếng Anh đã tham gia trong hội thảo này. Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên là một trong những chính sách ưu tiên của Trung tâm nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trung tâm.

Comments are closed.