Theo lời mời từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, PGS.TS. Đỗ Huy Thịnh, Giám đốc Trung tâm SEAMEO RETRAC tham dự cuộc họp chuẩn bị thành lập Trung tâm học tập suốt đời tại Hà Nội (SEAMEO CELLL) ngày 11/10/2011.

Tại cuộc họp, PGS.TS. Đỗ Huy Thịnh chia sẻ những kinh nghiệm và hoạt động của Trung tâm SEAMEO RETRAC đã thực hiện trong suốt thời gian qua bao gồm các nguồn kinh phí, đa dạng hóa chương trình và dịch vụ, phát triển chuyên môn trong hoàn cảnh ngân sách quốc gia và các nguồn kinh phí khác hạn chế.

Comments are closed.