Hội thảo quốc tế “Đáp ứng yêu cầu về lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học trong thế kỷ 21”

Ngày 28-29/6/2012, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức Hội thảo quốc tế “Đáp ứng yêu cầu về lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học trong thế kỷ 21”.
Đây là hoạt động thường niên của Trung tâm, tập trung vào những vấn đề liên quan đến nhu cầu, thách thức và các phương pháp lãnh đạo, quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới trong thế kỉ 21. Hội thảo cũng nhằm tạo một diễn đàn cho các học giả và các chuyên gia giáo dục chia sẻ ý kiến, quan điểm cũng như các khái niệm về giáo dục và đào tạo trong thế kỷ 21. Hội thảo đã thu hút hơn 100 nhà lãnh đạo, quản lý đến từ các trường cao đẳng, đại học, các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước. Các chủ đề trình bày tại hội thảo thuộc các lĩnh vực: cải cách quản lý trong giáo dục đại học; kiểm địnhvà đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học; và kỹ năng lãnh đạo và quản lý giáo dục trong thế kỷ 21.

Comments are closed.