Tập huấn và Chia sẻ Thông tin về “Hệ thống Giáo dục Đại học tại Hoa Kỳ”, 19-28/08/2021