Phiên họp Hội đồng quản trị Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) lần thứ 24

Phiên họp Hội đồng quản trị Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) lần thứ 24

SEAMEO RETRAC đã tổ chức Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 24 vào ngày 28 và 29/09/2021 trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom. Tham dự phiên họp là thành viên Hội đồng quản trị của Trung tâm SEAMEO RETRAC đến từ Bộ Giáo dục các nước Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam cùng Ban Thư ký SEAMEO và các quan sát viên. Mục đích của phiên họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm trong năm tài chính 2020-2021 vừa qua, đồng thời tiếp thu ý kiến từ các thành viên trong Hội đồng quản trị về việc định hướng phát triển Trung tâm và hoạch định kế hoạch hoạt động trong năm tiếp theo. Tại cuộc họp, 10 thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc Ban Thư ký SEAMEO đã đánh giá cao những kết quả và đóng góp của Trung tâm trong năm qua; đồng thời đưa ra những ý kiến đóng góp cho phương hướng hoạt động của Trung tâm trong những năm sau.

Comments are closed.