Diễn đàn Giáo dục Trực tuyến Khu vực về “Các Giải pháp Đổi mới nhằm Đạt được Chất lượng, Công bằng, và Hòa nhập trong Giáo dục Động Nam Á”

Vào ngày 01 tháng 10 năm 2020, SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức Diễn đàn giáo dục trực tuyến về “Các Giải pháp Đổi mới để Đạt được Chất lượng, Công bằng và Hòa nhập trong Giáo dục ở Đông Nam Á” từ 13:30 đến 17:00 (giờ Việt Nam) trên nền tảng Zoom.

Diễn đán giáo dục trực tuyến khu vực được tiến hành song song cuộc họp Giám đốc điều hành hằng năm của SEAMEO RETRAC. Năm nay, diễn đàn tiếp tục tạo cơ hội cho các nhà lãnh đạo giáo dục, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và chuyên viên giáo dục cập nhật các giải pháp thực tiễn ở các nước trong khu vực Đông Nam Á; đồng thời, trao đổi ý kiến ​​và kinh nghiệm về các vấn đề và những thách thức của việc thúc đẩy hòa nhập và bình đẳng trong giáo dục.

 

Bốn chủ đề chính của Diễn đàn trực tuyến, bao gồm (1) Các chiến lược cải cách để giải quyết các vấn đề trong xã hội nhằm thúc đẩy công bằng và chất lượng trong giáo dục; (2) Những thách thức của việc thực hiện cải cách ở cấp quốc gia và khu vực về chính sách giáo dục, lãnh đạo và quản lý, cũng như trong việc dạy và  học để nâng cao chất lượng giáo dục; (3) Nâng cao năng lực và phát triển bền vững nghề nghiệp cho giáo viên, cán bộ quản lý và lãnh đạo; (4) Các vấn đề chính và thực tiễn đổi mới liên quan đến phương thức học tập trực tuyến trong thời gian trường đóng cửa trong cuộc khủng hoảng giáo dục COVID-19 để đảm bảo tính liên tục của việc học.

Diễn giả của Diễn đàn sẽ bao gồm các nhà lãnh đạo giáo dục cấp cao của Bộ Giáo dục các nước Đông Nam Á và các diễn giả được mời từ các tổ chức quốc tế khác nhau. Diễn đàn mở cửa tự do cho tất cả những người tham gia ở các nước Đông Nam Á quan tâm đến các chủ đề này.

Comments are closed.