Hội thảo khu vực “Giáo dục chất lượng, công bằng và hòa nhập tại Đông Nam Á thông qua đổi mới lãnh đạo và quản lý giáo dục”

Hội thảo khu vực “Giáo dục chất lượng, công bằng và hòa nhập tại Đông Nam Á thông qua đổi mới lãnh đạo và quản lý giáo dục”

Trung tâm đào tạo khu vực SEAMEO (SEAMEO RETRAC) phối hợp với Ban Thư ký SEAMEO sẽ tổ chức hội thảo khu vực về “Giáo dục chất lượng, công bằng và hòa nhập tại Đông Nam Á thông qua đổi mới lãnh đạo và quản lý giáo dục” vào cuối năm 2021 với hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Đây sẽ là dự án hợp tác giữa các Trung tâm SEAMEO do Trung tâm SEAMEO RETRAC chủ trì. Hội thảo nhằm mục đích chia sẻ những bài học kinh nghiệm thực tiễn và các giải pháp thúc đẩy giáo dục chất lượng, công bằng và hòa nhập tại Đông Nam Á.

Comments are closed.