Khóa Tập huấn về “Huấn luyện Kỹ năng Mềm – Học phần 2”

Vào ngày 22-25/09/2020, Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa tập huấn về “Huấn luyện kỹ năng mềm – Học phần 2” với sự tham gia của các đối tượng học viên bao gồm giảng viên giảng dạy kỹ năng mềm, cán bộ phụ trách sinh viên, học sinh, Đoàn Thanh niên tại các trường đại học và cao đẳng.

Với mục tiêu hỗ trợ học viên trang bị những kiến thức và kỹ năng thiết yếu trong việc giảng dạy có hiệu quả những kỹ năng mềm có liên quan cho sinh viên, học sinh tại trường, khóa tập huấn xoay quanh bốn chủ đề: (1) Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, (2) Kỹ năng tư duy tích cực và sáng tạo, (3) Kỹ năng lựa chọn và xử lý thông tin, và (4) Kỹ năng thuyết trình hiệu quả.

Comments are closed.